Radon

Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta.

Radon sprider sig från vattnet i din borrade eller grävda brunn, radongas frigörs när vi duschar, tvättar, eller diskar mm. Radongasen sprider sig runt i bostaden. Där andas vi sedan in gasen och radonet övergår från att vara ett vattenradonproblem till att även vara ett luftradonproblem. Att åtgärda radon är alltid bäst vid ” källan” därför skall man vid radon i luften alltid mäta radonhalten i vattnet först och åtgärda detta ( behövs ej om du har kommunalt vatten).

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som olägenhet för människors hälsa. Enligt miljöbalken kan myndigheterna kräva att fastighetsägaren sänker halten under 200  Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft), som är riktvärdet för befintliga byggnader. Enligt Boverkets Byggregler är gränsvärdet för nybyggda hus 200 Bq/m3.

Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns sedan ett antal åtgärder för att sänka den. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. För dem som är rökare är risken särskilt stor. Strålskyddsinstitutet beräknar att cirka 500 personer årligen dör i lungcancer orsakad av radon.